Aan de slag

Als interne vertrouwenspersoon (IVP) heb je tweeërlei taken: Je bent het eerste aanspreekpunt van mensen die misbruik willen melden, hun verhaal kwijt willen of signalen bespreekbaar willen maken. Daarnaast is het de taak van de IVP om activiteiten te stimuleren en te ontwikkelen op het gebied van preventie van seksueel misbruik. Kennis van zaken is daarbij van groot belang. Het Meldpunt adviseert vertrouwenspersonen de cursus te volgen zodat je goed voorbereid aan de slag kunt.

Taken vertrouwenspersoon

Als vertrouwenspersoon heb je een aantal taken, maar evengoed een aantal ‘niet taken’.

Hoofdtaken:

  • Opvang en begeleiding slachtoffer
  • Adviseren
  • Signaleren
  • Informeren
  • Voorlichting en preventie

Welke taken heeft een vertrouwenspersoon niet?

  • Doet niet aan waarheidsvinding
  • Lost de problemen niet op
  • Is geen mediator, therapeut of pastoraal werker
  • Is niet het aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten

Protocol

Voor de kerkenraden van de CGK, GKV,  NGK en vGKN is het protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel misbruik beschikbaar.
Voor de kerkenraden van de HHK is het protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met seksueel misbruik beschikbaar.

Veilig Jeugdwerk

Met het Stappenplan Veilig Jeugdwerk kan je in de kerk werken aan verbetering van de veiligheid voor kinderen en jongeren. Het gaat om 11 stappen die stuk voor stuk helpen om te voorkomen dat er iets verkeerd gaat in de gemeente. Om dit Stappenplan in de gemeente in te voeren is het raadzaam een commissie te vormen die bestaat uit verschillende functionarissen, b.v. een vertrouwenspersoon, een jeugdleider, jeugdouderling, een betrokken ouder.. . Je vindt meer tips in het Plan van aanpak_VJW

Communicatieplan

Naast het stappenplan Veilig Jeugdwerk kan je gebruik maken van Communicatieplan. Dit communicatieplan kan je gebruiken om met preventie activiteiten aan de slag te gaan. Met dit werkdocument kan je je functie van IVP meer handen en voeten geven. Want, alleen als iedereen zich verantwoordelijk weet voor de veiligheid in de kerk, kan veiligheid toenemen.