Aantal deelnemende kerken Meldpunt Misbruik stijgt

Het aantal bij het Meldpunt aangesloten kerken is gestegen door de toetreding van de Hersteld Hervormde Kerk en de voorgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarmee komt het aantal deelnemende kerken op vijf. Dit blijkt uit het jaarverslag 2014 dat door het Meldpunt is gepresenteerd. Het Meldpunt Misbruik is een initiatief van de Christelijke- de Vrijgemaakte- en de Nederlands Gereformeerde kerken.

Meldingen

In 2014 zijn bij het Meldpunt tien meldingen over seksueel misbruik in kerkelijke relaties binnen gekomen. In 29 situaties is advies ingewonnen bij het Meldpunt. Deze adviesvragen betreffen met name vragen rondom incest en andere vormen van seksueel misbruik of ongewenste seksuele benaderingen. Aan dertien kerken is bij een situatie van seksueel misbruik ondersteuning gegeven door een gemeentebegeleider. Deze gemeentebegeleider is verbonden aan het Meldpunt en ondersteunt de kerkenraad in de ontstane, veelal complexe situatie.

Stappenplan Veilig Jeugdwerk

Het preventieprogramma Veilig Jeugdwerk is door veel kerken enthousiast ontvangen. Met dit programma kunnen kerken in elf stappen aan de slag gaan om seksuele veiligheid te bespreken en beleid te maken op dit terrein. Het Meldpunt heeft in 2014 diverse avonden verzorgd om kerken op weg te helpen bij het implementeren van dit Stappenplan.

Verklaring kerken

Op 10 december 2014 hebben 26 kerkgenootschappen, op initiatief van de Raad van Kerken een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin zij grensoverschrijdend gedrag afwijzen en beloven maatregelen te nemen met het oog op preventie van seksueel misbruik. Met die verklaring hebben de kerken onder meer uitgesproken er alles aan te doen dat de kerk werkelijk voor iedereen een veilige plek is.

Jaarverslag

Het jaarverslag van het Meldpunt Misbruik is hier te downloaden.