Gezonde aanspreekcultuur

In een omgeving waarin we werken met kwetsbare personen is het belangrijk een open houding naar elkaar te creëren. Dan ontstaat een cultuur waarin we elkaar aan durven spreken op ongewenst gedrag. 

Met elkaar zullen we zorg moeten dragen voor een veilige omgeving, samen hebben we een belangrijke rol bij het bestrijden / voorkomen van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Omstanders / getuigen van grensoverschrijdend dienen zich uit te spreken en, uiteraard binnen de kaders van wet- en regelgeving, actief in te grijpen.  

Omstandigheden die ingrijpen belemmeren 

Onveilige (machts)cultuur belemmert omstanders om in te grijpen; omstanders gaan er vanuit dat ingrijpen geen of niet het gewenste effect zal hebben. Ook angst voor de eigen positie of veiligheid kan verhinderen dat omstanders opstaan en zich uitspreken. 

Omstandigheden die ingrijpen bevorderen 

Preventie is de beste interventie. Het invoeren van de stappen uit het ‘Stappenplan Veilige Kerk’ beperkt risico’s op grensoverschrijdend gedrag, zorgt voor verandering in cultuur en omgangsvormen. Het bevordert de bereidheid van omstanders om in te grijpen en het vergroot de effectiviteit van de interventies. 

Omstanders interventie model 

Met de vijf stappen uit het Omstanders Interventie Model kan je met elkaar een veilige aanspreekcultuur creëren. Dit model geeft richting en houvast om zorgvuldig en doortastend te leren handelen. Je vindt dit model ook als bijlage bij Stap 3 uit het Stappenplan Een veilige kerk.