Het Meldpunt

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR) is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken.

De kerken, verbonden aan het Meldpunt, verklaren dat seksueel misbruik de grens overschrijdt van persoonlijke integriteit en slachtoffers ernstig beschadigt. Seksueel misbruik in kerkelijke relaties schaadt het vertrouwen dat de gezagspositie met zich meebrengt. Dit is in strijd met wat ons in Gods Woord wordt voorgehouden ten aanzien van de omgang met de naaste.

Bij het Meldpunt Misbruik (SMKR) kunnen meldingen van seksueel misbruik gedaan worden door (ex) leden van bovengenoemde kerken. Ook zij die geen lid zijn van deze kerken, maar wel een functioneel contact hebben (gehad) met één van de kerkelijke functionarissen van bovengenoemde kerken kunnen het misbruik melden bij het Meldpunt Misbruik. Het Meldpunt begeleidt slachtoffers indien gewenst bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Meldpunt Misbruik overige kerken

Meldpunten van andere kerken zijn:

Meldpunt Seksueel Misbruik Pastorale Relaties (SMPR) in de Protestantse Kerk in Nederland, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Broederschap en de Zevende-dags Adventisten: http://www.smpr.nl/

Meldpunt machts-, financieel en seksueel misbruik Evangelische en Pinkstergemeente: http://www.sgl-platform.nl/

Meldpunt Seksueel Misbruik Rooms Katholieke Kerk: www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl

Misbruik niet-kerkelijke relaties

Het Meldpunt wordt regelmatig benaderd over situaties die plaatsvinden in andere dan kerkelijke relaties. Als misbruik plaatsvindt in het gezin waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn (incest), dan kunt u het beste contact opnemen met www.vooreenveiligthuis.nl,  tel. 0800-2000 of met de politie in uw woonplaats.