Taken en werkwijze

Taken

Het Meldpunt is opgericht door de kerken. Zij functioneert als een onafhankelijke stichting die geen inhoudelijke verantwoording schuldig is aan de kerken. Het Meldpunt heeft de volgende taken:

 • Het Meldpunt biedt aan slachtoffers een veilige haven waar zij hun verhaal kunnen vertellen.
 • Het Meldpunt adviseert en begeleidt mensen die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een functie bekleedt.
 • Het Meldpunt begeleidt slachtoffers bij het maken van keuzes en verwijst zo nodig door.
 • Het Meldpunt begeleidt slachtoffers die een klacht bij de klachtencommissie willen indienen.
 • Het Meldpunt adviseert kerken die geconfronteerd worden met misbruik in kerkelijke relaties.
 • Het Meldpunt beschikt over een bestand van gemeentebegeleiders en verwijst de kerkenraad indien nodig naar één van hen door.
 • Het Meldpunt stimuleert en ondersteunt kerken bij preventieactiviteiten. Zij geeft voorlichting, advies en informatie.
 • Het Meldpunt stimuleert kerken interne vertrouwenspersonen aan te stellen en biedt hen scholing aan door middel van de training Interne Vertrouwenspersoon en een jaarlijkse toerustingsdag.
 • Het Meldpunt registreert (anoniem) de aantallen adviezen, meldingen en klachten, ten behoeve van signalering en preventie.

‘Niet-taken’ van het Meldpunt

Wat doet het Meldpunt niet?
Om misverstanden te voorkomen is het ook belangrijk te vermelden wat het Meldpunt niet doet.

 • Het Meldpunt is niet een orgaan dat aan waarheidsvinding doet. Zij verwijst hiervoor door naar politie, justitie en / of de klachtencommissie.
 • Rondom situaties van misbruik en het bekend worden ervan kunnen verschillende belangen een rol spelen en conflicten ontstaan. Het Meldpunt kan in die situaties niet de rol van mediator op zich nemen. Daarvoor zijn andere instanties toegerust.
 • Het Meldpunt biedt zelf geen therapie of pastorale begeleiding. Indien gewenst kan het Meldpunt wel adviseren en doorverwijzen.
 • Het Meldpunt is geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Zij verwijst daarvoor naar de gebruikelijke kerkelijke routes, zoals visitatoren, classis enz.

Werkwijze

Iedereen die contact opneemt met het Meldpunt vindt een luisterend oor. We brengen samen met u de situatie in kaart en helpen u met informatie, advies en eventueel begeleiding bij de gang naar de klachtencommissie.

Betreft het een complexe situatie, dan overleggen wij met een collega of een externe deskundig adviseur voordat wij een advies aan u geven. Wij bespreken dit vooraf met u.  Dit overleg gebeurt anoniem en altijd onder geheimhoudingsplicht.

Uw verhaal is bij ons veilig. U kunt kiezen of u alleen uw verhaal wilt vertellen, een melding wilt doen of een klacht wilt indienen. Wij volgen uw tempo en zullen niets doen zonder u daar vooraf over in te lichten.
Wanneer u door één van onze medewerkers op een onjuiste manier bejegend bent, kunt u daarvan melding maken. Hoe dit werkt kunt u vinden in onze klachtenregeling.

Kerken die misbruik willen melden of begeleiding willen bij stappen die ondernomen moeten worden begeleiden wij bij het gebruik van het protocol en het inroepen van een gemeentebegeleider.

U kunt hier het protocolvan de CGK, NGK, vGKN en DGK(h) downloaden.
U kunt hier het protocol van de HHK downloaden.