Jaarverslag

Jaarverslag 2023

In 2023 is 21 keer een melding gedaan van seksueel misbruik waar een kerkelijke functionaris bij betrokken was. Dat is een stijging van 3 meldingen (17%) ten opzichte van een jaar eerder. Ook het aantal adviesvragen is gestegen. In totaal werd het Meldpunt Misbruik bij 88 situaties betrokken.

Minderjarigen in de gemeente

Het is opvallend dat 50% van alle situaties die bij het Meldpunt Misbruik binnengekomen zijn, over een minderjarig slachtoffer gaat. Dit geeft weer hoe kwetsbaar minderjarigen zijn. Het Meldpunt Misbruik wil hier in haar preventie extra aandacht aan geven in de periode die volgt.

Download hier het jaarverslag 2023.

Jaarverslag 2022

In 2022 is 18 keer een melding gedaan van seksueel misbruik waar een kerkelijke functionaris bij betrokken was. Dat is een stijging van zes meldingen in vergelijking met de cijfers van 2021. Ook het aantal adviesvragen en signalen is in 2022 gestegen.

De rol van de vertrouwenspersoon

In totaal is 50% van de situaties die bij het Meldpunt ter advies of melding zijn neergelegd afkomstig van een interne vertrouwenspersoon. Dit is een stijging t.o.v. de jaren ervoor. Mogelijke oorzaak is de beschikbaarheid en zichtbaarheid van de interne vertrouwenspersoon.

Download hier het jaarverslag 2022.

Jaarverslag 2021

In 2021 is 12 maal een melding gedaan van seksueel misbruik waar een kerkelijke functionaris bij betrokken is. Dat is een stijging van vier meldingen in vergelijking met de cijfers van 2020. Het totaal aantal adviesvragen bleef vrijwel gelijk.

Effect van openheid

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is er veel aandacht voor dit onderwerp in de media. Bij het Meldpunt Misbruik zien we het effect van deze media aandacht terug in het aantal aanmeldingen. Evenals in 2017 (zie het meerjarenoverzicht uit het jaarverslag), het jaar van de #Me Too is na de onthullingen bij The Voice en alle daarop volgende media aandacht voor seksueel misbruik begin 2022 een significante stijging van het aantal adviesvragen te zien.

Een mogelijke verklaring hiervoor: Als de omgeving duidelijk en afkeurend reageert op situaties van misbruik geeft dit slachtoffers ruimte hun eigen misbruikverhaal te melden.

Download hier het jaarverslag 2021.

Jaarverslag 2020

Het aantal meldingen van seksueel misbruik waar een kerkelijke functionaris bij betrokken is en het aantal adviesvragen is fors afgenomen. (Zie het overzicht De cijfers spreken op pagina 7 van het jaarverslag.)

Het is niet eenvoudig een verklaring hiervoor te geven. Onduidelijk is of de afname van het aantal meldingen betekent dat kerken veiliger worden en de preventieactiviteiten daadwerkelijk de veiligheid vergroten. Mogelijk leidt de huidige sociale soberheid tot minder risico op seksueel misbruik vanwege het ontbreken van ontmoetingen in kerken. Een andere verklaring is dat zich evengoed ongewenste situaties hebben voorgedaan, maar het slachtoffers in deze periode van sociale beperkingen ontbreekt aan een veilige omgeving om het gesprek hierover aan te gaan.

Download hier het jaarverslag 2020.

Jaarverslag 2019

Het aantal meldingen van misbruik waar een kerkelijke functionaris bij betrokken is, blijft al een aantal jaren vrijwel stabiel. In 2019 zijn dertien situaties gemeld van misbruik waar een kerkelijke functionaris bij betrokken was.

Aandacht voor gezinnen
Het Meldpunt Misbruik roept in het jaarverslag kerken op om aandacht te hebben voor gezinnen. In deze bijzondere en intensieve tijd met alle maatregelen rondom het Corona virus komt er heel wat op het bordje van gezinnen te liggen. Het is goed om daar als gemeente oog voor te hebben.

U kunt het jaarverslag 2019 hier downloaden.

Jaarverslag 2018

In 2018 is er sprake van een daling van het aantal meldingen en adviesvragen ten opzichte van 2017. Het aantal meldingen waar een kerkelijke functionaris bij betrokken was is elf. Via het Meldpunt is een klacht ingediend bij de klachtencommissie. Daarnaast waren er 61 adviesvragen ingediend en 6 signalen gemeld.
Er is sprake van een forse stijging van het aantal vertrouwenspersonen dat in de kerk is aangesteld. Er zijn 171 vertrouwenspersonen aangesteld in 2018, daarmee komt het totale aantal op 639.

Het jaarverslag 2018 kunt u hier downloaden.

Jaarverslag 2017

De maatschappelijke discussie over misbruik en grensoverschrijdend gedrag die zijn startpunt vond in de #Metoo heeft ook effect op het aantal meldingen en adviesvragen bij het Meldpunt. In 2017 steeg het aantal meldingen en adviesvragen ten opzichte van 2016 van 81 naar 101, dat is een toename van 25%. Er waren 11 meldingen en 3 klachten over situaties van misbruik waar een kerkelijke functionaris bij betrokken was.

Het Jaarverslag_2017 kunt u hier downloaden.

Jaarverslag 2016

De cijfers in het jaarverslag 2016 laten een forse stijging zien. In totaal heeft het Meldpunt in 2016 in 79 situaties advies en begeleiding gegeven. Dit is een stijging is ten opzichte van 2015, toen in totaal 53 meldingen en adviesvragen binnen kwamen. Het Meldpunt ontving 10 meldingen van misbruik waarbij een kerkelijke functionaris was betrokken. Het aantal adviesvragen nam sterk toe, bij 62 situaties werd het Meldpunt ingeschakeld. Vanuit de kerken kwam 7 maal het verzoek om mee te denken bij situaties die zorgelijk zijn en mogelijk onveilig zouden kunnen worden.

Jaarverslag 2015

In 2015 zijn bij het Meldpunt acht meldingen over seksueel misbruik in kerkelijke relaties binnen gekomen. In 42 situaties is advies ingewonnen bij het Meldpunt. Deze adviesvragen betreffen met name vragen rondom incest en andere vormen van seksueel misbruik of ongewenste seksuele benaderingen waarbij geen sprake is van een kerkelijke relatie.

Lees hier het jaarverslag 2015 (PDF)

Jaarverslag 2014

Het aantal bij het Meldpunt aangesloten kerken is gestegen door de toetreding van de Hersteld Hervormde Kerk en de voorgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarmee komt het aantal deelnemende kerken op vijf. Het stappenplan Veilig Jeugdwerk is aan de kerken gepresenteerd.

Lees hier het jaarverslag 2014 (PDF)

Jaarverslag 2013

Het aantal contacten tussen het Meldpunt en de kerken groeit. Er zijn ook intensieve begeleidingstrajecten van slachtoffers en hun (kerkelijke) omgeving. De rol van de gemeentebegeleider is van belang om te voorkomen dat situaties van misbruik in de doofpot verdwijnen of leiden tot langdurige conflicten in de kerk. Veel kerken maken serieus werk van preventie en stellen Interne Vertrouwenspersonen aan.

Lees hier het jaarverslag 2013 (PDF)

Jaarverslag 2012

Steeds meer slachtoffers en kerkenraden weten de weg naar het Meldpunt te vinden. In 2012 is weer veel werk verricht en er zijn verschillende initiatieven ontplooid. Blijvende steun en gebed vanuit de kerken maken het mogelijk dat de medewerkers van het Meldpunt er voor de kerken kunnen zijn wanneer dat nodig is.

Lees hier het jaarverslag 2012 (PDF).

Jaarverslag 2011

In het jaarverslag 2011 maakt het Meldpunt Misbruik melding van de aanstelling van ruim 150 interne vertrouwenspersonen in de drie bij het Meldpunt aangesloten gereformeerde kerken. Het Meldpunt trekt daaruit de conclusie dat de belangstelling voor preventie toeneemt in de kerken. In het jaarverslag treft u ook de rapportage van het aantal klachten, meldingen en adviesvragen over de preiode 2007 tot 2011.

Lees hier het jaarverslag 2011 (PDF).