Preventie

Blijvende aandacht voor een veilige kerk vraagt om planmatige aanpak. ‘Gebeurt bij ons niet’ is geen preventieplan. Het Meldpunt ondersteunt kerken bij preventieactiviteiten en geeft voorlichting, advies en informatie. Zij stimuleert de kerken interne vertrouwenspersonen aan te stellen en gebruik te maken van het Stappenplan Een veilige kerk.

Gedragscode kerkelijk functionaris

De kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid om de veiligheid te waarborgen. Kerkelijke functionarissen zullen met het oog op die veiligheid hun eigen werkwijze zorgvuldig moeten bewaken zodat zij risicovolle situaties herkennen en bespreekbaar durven maken.

Kerkelijke functionarissen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor het zuiver houden van de relatie. Zij zullen het evenwicht tussen distantie en nabijheid moeten bewaken. Van een kerkelijk functionaris wordt verwacht dat hij / zij uitgaat van morele richtlijnen, zoals die worden verwoord in de verschillende gedragscodes.

Praat erover!

Seksueel misbruik is een lastig onderwerp. Toch is het belangrijk dat kerken dit onderwerp bespreekbaar maken in preken, op catechisatie en bijbelstudie. Voorlichting aan kerkenraden en andere kerkelijke functionarissen is een must. Kerken dienen zich onverkort uit te spreken: in Christus’ gemeente is geen plaats voor misbruik, in welke vorm dan ook.
Natuurlijk leef je in de kerk het liefst vanuit de overtuiging dat het in jouw gemeente niet voorkomt. Maar dat is niet meer dan een wens en zeker geen garantie, de cijfers spreken het tegen!

Gemeenten die geen preventie beleid voeren lopen een aantal risico’s:

  • kerkelijke functionarissen zijn niet op de hoogte van gedragsregels en bewaken de veiligheid niet of onvoldoende;
  • slachtoffers van misbruik weten niet waar ze met hun verhaal terecht kunnen, als zij niet geïnformeerd worden over het Meldpunt Misbruik;
  • daders worden niet gestopt, wat niet alleen schadelijk is voor slachtoffers, maar uiteindelijk ook voor de dader zelf;
  • de kerkenraad kan verantwoordelijk worden gehouden voor het misbruik dat in de gemeente plaats vindt, omdat zij geen maatregelen heeft genomen.