Jaarverslag 2016

De cijfers in het jaarverslag 2016 laten een forse stijging zien. In totaal heeft het Meldpunt in 2016 in 79 situaties advies en begeleiding gegeven. Dit is een stijging is ten opzichte van 2015, toen in totaal 53 meldingen en adviesvragen binnen kwamen. Het Meldpunt ontving 10 meldingen van misbruik waarbij een kerkelijke functionaris was betrokken. Het aantal adviesvragen nam sterk toe, bij 62 situaties werd het Meldpunt ingeschakeld. Vanuit de kerken kwam 7 maal het verzoek om mee te denken bij situaties die zorgelijk zijn en mogelijk onveilig zouden kunnen worden.

Adviesvragen

Vooral het aantal adviesvragen laat een stijgende lijn zien. Deze adviesvragen betreffen met name situaties rondom incest en andere vormen van seksueel misbruik of ongewenste seksuele benaderingen waarbij geen sprake is van een kerkelijke functionaris. Regelmatig wordt het Meldpunt benaderd met vragen rondom nazorg voor slachtoffer, dader en gemeente. Als dader en slachtoffer lid zijn van eenzelfde kerkelijke gemeente kan een complexe situatie ontstaan die om zorgvuldige begeleiding vraagt.

Vertrouwenspersonen

Het aantal vertrouwenspersonen dat in de kerken is aangesteld blijft een stijgende lijn vertonen. In 2016 staan bij het Meldpunt 357 vertrouwenspersonen geregistreerd, dat is een toename van 10% ten opzichte van 2015. Het Meldpunt biedt scholing en ondersteuning aan vertrouwenspersonen door middel van cursussen en een jaarlijkse toerustingsdag.